Všeobecné obchodní podmínky pro prodej online programů

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup
online programů „Křižovatka“ a „Cesta“ (dále též jen jako „program“) přes webové
rozhraní www.rozchodjakoprilezitost.cz provozovaném Mgr. Kateřinou Vašíčkovou, IČ:
72813652, místem podnikání Na Hroudách 6 261, 288 02 Nymburk, zapsané v živnostenské
rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad v Nymburce (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup programu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad
textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem programu souvisí.

3. Přeji si, aby pro Vás moje programy byly přínosné a aby čas strávený na mých webových
stránkách byl pro Vás příjemný a abyste přesně věděli, jak celý proces nákupu programu od
jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším Vaše požadavky. Toto
vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než program
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním programu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP.
Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti
mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „KOUPIT“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a
souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji
objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně
uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám program přesně
podle popisu uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit
za dodaný program dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a
proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Autorská práva
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je:
Mgr. Kateřina Vašíčková
IČ: 72813652

místem podnikání Na Hroudách 6 261, 288 02 Nymburk
Adresa pro doručování: Na Hroudách 6 261, 288 02 Nymburk
Kontaktní telefon: +420 776 613 360
Adresa pro doručování elektronické pošty: terapeut@katerinavasickova.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní
www.rozchodjakoprilezitost.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou
koupí program. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná
jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická
osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako
podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je
v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena
prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na
základě objednávky učiněné přímo na internetových
stránkách www.rozchodjakoprilezitost.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních
prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady
na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním
objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává program přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém,
odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Po předchozí domluvě lze program
objednat i mailem, mimo objednávkový systém.

2. POPIS PROGRAMU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených
programů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je
poskytován. Veškeré prezentace programů uvedené na webovém rozhraní jsou
informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně
těchto programů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PROGRAMU. Pro objednání programu přes webové rozhraní obchodu
slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném
programu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro
fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob
úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „KOUPIT“.
O obdržení objednávky Vás budu informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a
nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně
uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí
objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí vaší
objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy
(včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.
Při pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a
nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a
takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické
podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji
v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.

IV.
Cena kurzu a platba

1. CENA PROGRAMU. U jednotlivých programů je na webovém rozhraní uvedena i jejich
cena. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky.
Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru
produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.
Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko
„KOUPIT“) je již konečnou cenou. NEJSEM PLÁTCEM DPH.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u programu v okamžiku odeslání Vaší
objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné
chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při
zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna
Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo
k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i
k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke
změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany,
platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné
dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám program dodat až po
úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává
produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být
mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí
objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Kupní
cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu připsání částky na můj bankovní
účet.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V.
Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny Vám bude zaslán odkaz do
uzavřené facebookové skupiny. Program se koná živě online v předem stanovený den a čas
v uzavřené FB skupině. Z živého vysílání zůstává přístupný záznam po dobu 6 měsíců.

2. DODACÍ LHŮTA. Datum zahájení programu je vždy uveden v objednávce. Digitální obsah je
dodán postupně zpřístupněním v uzavřené FB skupině.

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné
náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a
softwarové vybavení umožňující pracovat s internetovým prohlížečem, osobní profil na
Facebooku. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet
s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový
výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti
vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný
v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

VI.
Autorská práva

1. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného
souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke
vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a
zkušeností. Jedná se o informace a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších
okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za Váš případný
neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se Vám snažím
předat ty nejúčinnější informace a postupy.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním
objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byl
digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na
vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

2. Jste-li spotřebitel, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy
odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od
kupní smlouvy odesláno mailem na terapeut@katerinavasickova.cz nebo odesláno poštou
na mou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či
prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem
nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako
Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou
kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich
povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k porušení autorských práv
nebo neoprávněnému předání přístupu k digitálnímu obsahu třetí osobě a v dalších
případech stanovených zákonem.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný
již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady
nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky
„hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle
následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit mailem na moji elektronickou adresu terapeut@katerinavasickova.cz, nebo zaslat
písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný
doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O
uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
terapeut@katerinavasickova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní
inspekce www.coi.cz

4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
webovém rozhraní www.rozchodjakoprilezitost.cz.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. března 2023.